Vårmöte 21.4.2024

Köpbacka byaförening – Köpbackan kyläyhdistys rfs vårmöte

Söndag 21.4.2024 kl. 17:00 på Köpbacka Småskolan, Varvsvägen 2

Stadgeenliga ärenden

Kaffe servering

Välkommen!

Föredragningslista

§ 1. Mötets öppnande
§ 2. Väljs ordförande, sekreterare, två protokolljusterare för mötet samt ordförande vid § 6. och § 7.
§ 3. Mötets konstaterande: närvarande medlemmar, laglighet och beslutsförhet
§ 4. Godkännande av föredragningslistan
§ 5. Behandlas föreningens bokslut, verksamhetsberättelse samt verksamhetsgranskning
§ 6. Godkännande av bokslutet
§ 7. Beviljande av ansvarsfrihet åt styrelsen
§ 8. Övriga ärenden
§ 9. Avslutande av mötet