Välkommen till Köpbacka byaförenings hemsida


Byaföreningens konditionspris tillföll Erkki Lönnqvist

Bästa invånare på Köpbacka byaförenings område!

Två mycket aktuella ärenden:

DELGENERALPLANEN (DGP)

Lovisa stad har lagt fram två utkast till delgeneralplan för Valkom och dess närområden (Svenäs-Varvet-Köpback-Räfsby). Det kompletta materialet finns på stadens web-sida loviisa.fi/sv/valkomdgp

I planeutkastet har Valkom hamnområde fått en avsevärd förändring. Ett område har försetts med t/kem-beteckning, ett industri- och lagringsområde där man får placera en anläggning som hanterar särskilt farliga kemikalier. T/kem förutsätter att en s.k. Seveso-konsulteringszon bestäms. (Enligt förordningen bör inte daghem, skolor eller vårdanstalter finnas inom zonen. Det finns där redan nu). Dessutom visar planutkasten att en bangård tillåts förläggas på hamnområdet för att tjäna transporten av kemikalierna.

För våra byars del, S-V-K-R, berör de planerade ändringarnaspeciellt Svenäs och Siksala, nya planerade industriområden samt nya småhusbetonade bostadsområden. Utkasten finns till påseende och kan kommenteras fram till 30.6. Man har begärt ett utlåtande av byaföreningen.

Lovisa stad ordnar ett presentationswebinarium kring planen 2.6.2021 kl. 17-20, i vilket man kan delta ocskå i byahuset Småskolan. Frågor till webinariet och kommentarer bör lämnas senast 30.5 (till ovanstående websida, där man också hittar linken till webinariet).

MILJÖKONSEKVENSBEDÖMNING (MKB)

Alfaterminal Oy har planer på att grunda en kemikalieterminal och inleda verksamhet i Valkom hamn. Verksamheten säga handla om mottagning, lagring av erkänt farliga kemikalier samt omlastning av dem till och från transportenheterna. I planen ingår att bland annat anlägga en hamnplats för tankfartyg, tankar för förvaring (max 114 000 m3), transportrörsystem under eller på marken. Med andra ord skulle betydande mängder för naturen, miljön och människan skadliga kemikalier hanteras här. Kemikalierna fraktas till och från terminalen längs landsvägen (Valkomvägen), järnvägen (Lovisa-Lahtis) och Lovisa farleden.

Om projektet förverkligas finns ökad trygghetsrisk, bostäder och fastigheter sjunker i värde, uppstår men för människorna, miljön och utvecklingen för området liksom imagen. Kemikalieterminalprojektet kan kommenteras fram till 17.6.2021.

Alfaterminal ordnar ett webinarium 1.6.2021 kl. 17-19. Man kan delta också på Småskolan . Linken finns på adressen www.alfaterminal.com, dit man också kan lämna frågor fram till kl. 15, nämnda dag.

Det pågår en namninsamling emot projektet. Adressen finns till påseende och för underteckning på Valkom Allaktivitetshus under öppettider, ti 9-13 och fre 15-19). Köpbacka byaförening har också tilldelats adressen och man kan underteckna den i samband med webinarietillfällena på Småskolan. Närmare uppgifter ger Pirjo 0407236633.

Mera uppgifter om vardera projekten och webinarierna finns bl.a. på anslasgstavlan i Lovinfo och Valkon kyläydistys hemsida (www.valko-valkom.fi)
———————————————————————————————————————————————————————-


Köpbacka byaförening grundades den 19 november 2000 och är verksam på byaområdet som omfattar Köpbacka, Räfsby, Varvet och Svenäs. Föreningens huvudsakliga uppgift är att hålla den gamla småskolan i ändamålsenligt skick som en naturlig samlingsplats för byborna. Fastigheten ägdes av Lovisa stad fram till  november 2013. Då undertecknades köpebrevet och föreningen blev ägare till skolbyggnaden.

Skolhuset är byggt på talko av invånarna i byarna 1884 och kan ännu i dag ses som byns hjärta. Skolverksamheten i Köpbacka upphörde 1970, butikerna i byn har stängts och livet längs byvägarna har förändrats. I byaföreningen har invånarna funnit gemenskap och jobbar för att upprätthålla en god byanda.

Köpbacka byaförening har också en facebook-grupp. Klicka här och läs mer.

 

SMÅSKOLANS RENOVERING 2019 ,se bilder: Renovering 2019

Understöden från Svenska Kulturfonden och Finlands hembygdsförbund är nu förbrukade och de stora renoveringsarbetena i Småskolan slutförda.

Den flitiga talkogruppen på i snitt sex personer har under sommaren skapat ett nytt, modernt och ändamålsenligt kök. De har jobbat varje tisdag från slutet av maj till början av oktober och nu kan vi alla glädja oss över det vackra och trivsamma köket.

Förberedelserna för köksrenoveringen började redan sommaren 2018 då den nya toaletten byggdes. I år började man med att riva den gamla toaletten, tömma köket på all inredning, riva ut golvet och ersätta det med nya plankor. En ny vägg och ingång till köket har byggts och nya skåp och köksmaskiner har installerats. Fastän största delen av jobbet är gjort på talko har också yrkesmän anlitats, främst för VVS- och el-arbeten och en snickare som gjort skåpen enligt måttbeställning.

Efter att i snart tjugo år ha jobbat i det obekväma och oändamålsenliga gamla skolköket har ”kökspersonalen” nu fått funktionella utrymmen.

Den som nu önskar hyra en liten, trevlig lokal för sin familjefest eller som möteslokal är hjärtligt välkommen.

Ett stort tack till alla som trott på vår sak och stött oss i olika sammanhang längs åren. Varenda insats, liten eller stor, är värdefull.


SMÅSKOLANS RENOVERING 2018 ,
se bilder: Renovering 2018

Tack vare understöden vi fick från Svenska Kulturfonden och Finlands hembygdsförbund har vi kunnat utföra renoveringen. Tack för ert bidrag!

Den första delen av renoveringsarbetet på Småskolan är klar och vi vill tacka alla som deltagit. Våra duktiga talkojobbare Hannu, KariT, Affe, Jukka, Nisse och Palle har offrat många härliga sommardagar till förmån för en mera ändamålsenlig samlingslokal. Tack också till Jocke som grävde diket för vatten och avlopp som talkoarbete. Ett stort tack går dessutom till entreprenörerna som utfört bygg- och rörarbetet, samt elinstallationerna i det nya toalettutrymmet och till snickaren som gjort de nya dörrarna mellan salen och ’gula rummet’.

Vi har nu en handikappvänlig WC, en liten men funktionell städskrubb, ett  förvaringsutrymme för bord och stolar, en förstorad tambur med utrymme för ytterkläder, samt en dubbeldörr mellan salen och ’gula rummet’ som kan öppnas och stängas enligt behov.

Vi har ansökt om mera understöd för att renovera köket sommaren 2019.

 

 

Aktuellt