Fagerås 100 år

Under rubriken Offentliga nöjen kunde man i Ösra Nyland onsdagen den 8 augusti 1906 läsa följande annons: Söndagen d. 19 aug. 1906 firar Hembygdens Vänner i S.Ö. Pernå Invigningsfest å sin nya lokal invid Köpbacka. Efter det invigningen är hållen föranstaltas en Soiré med lotteri. Början kl. 3 e.m. Bestyrelsen
Lördagen den 18 augusti annonserade man också om att ångslupen  Söder  afgrå från Skeppsbron i Lovisa till festplatsen. Biljettpriset var 15 p.
Ett långt och detaljerat referat från invigningsfesten ingick som huvudnyhet i ÖN onsdagen den 22 augusti 1906. Ur det framgick att förutom föreningens medlemmar och andra inbyggare i Räfsby och Köpbacka byar, äfven en stor mängd stadsbor och allmoge från trakten norr om staden hade infunnit sig till invigningen.  Den häftiga vind, som rådde hela dagen, hade hindrat skärgårdsföreningarnas medlemmar att i större antal deltaga i festen..Den rymliga lokalen var det oaktadt vädrets hotande utseende fyld af gäster.
Efter en ouvertyr, utförd af Lovisa hornseptett, beträddes estraden af hemmansegaresonen Verner Stenberg, som yttrade helsningsord. Han talade i varma ordalag om broderskap, fostrande själfständighet och ansvarskänsla. Student Johan Vilhelm Barsas bidrog med en historik över föreningens uppkomst och verksamhet samt om tillkomsten av det nya huset.
Den 12 augusti 1902 samlades bygdens ungdom å folkskolan för att öfverlägga och besluta om bildandet af en ungdomsförening . Tanken på ett eget hem för föreningen väcktes rätt snabbt, redan i början av 1903 började man orda därom. Under den följande tiden grubblade man över varifrån pengar skulle tas och dessutom rådde en politisk osäkerhet under ofärdsåren. Men ett par steg framåt togs trots allt.
Så här sa Barsas:
Det första steget föreningen tog i riktning mot ett eget hem var anslående af 100 Fmk till grundplåt för en bygnadsfond, hvarom beslut fattades å ett möte 1903. Härvi blef saken beroende en lägnre tid tills man slutligen den 8 maj 1904 vågade taga ut det andra steget, som bestod i val af en sexmannakommitté, hvilken erhöll i uppdrag att nämare bereda frågan och vidtaga nödiga åtgärder.
Kommittén, som hade full handlingsfrihet, uppgjorde utkast till plan öfver det tilltänkta huset, och åtog sig ingeniör Erland Lindroos att med ledning af nämnda utkast göra ritning till det nya huset sådant det skulle komma att te sig i fullfärdigt skick. Nu trodde man allmänt att den länge närda drömmen skulle bli en värklighet, men ens hopp blef gäckadt därmed att byggnadskommittén på hösten 1904 fann för godt besluta att frågan skulle få förfalla för ett år framåt. Detta kändes litet som en kalldusch och kom mången att börja misströsta. Tåligt bidade man likväl tills året hade gått, men på hösten 1905 började det se ännu bedröfligare ut, alldenstund byggnadskommittén ingenting lät höra af sig. Man väntade snart ingen förändring i saken ännu på ett år. Men i början på detta år visade det sig att farhågorna voro otidiga, ty nu vaknade byggnadskommittén upp ur sin slummer och tog i saken med en kraft och energi, hvarom man icke kunnat drömma. Den arbetade med ifver, anskaffade pengar, som mot borgen lånades från Sparbanken i Lovisa. Den utlyste en entreprenadauktion å stenfoten och i medlet af sistlidne februarimånad lades grunden till ett eget hem för föreningen H.V. i s.ö. Pernå. Uppförandet af väggarna i stock utgafs likaledes å entreprenad och i maj månad stod huset under tak.
Arbetet har från början till slut fortgått utan större afbrott så att huset nu kan presenteras i nästan fullt färdigt skick. Åt entreprenörerna måste lämnas det erkännandet att de sökt efter bästa förmåga uppfylla alla villkor och till och med gått in på vissa ändringar och tillägg. Han riktade sitt tack till byggnadskommittén liksom till alla andra föreningsmedlemmar som genom  skänker och kroppsligt arbete  bidragit till att föreningen kan verka under eget tak.

Men af alla dem, som gjort sig förtjänta af föreningens tacksamhet bör särskildt byggnadskommitténs ordförande, medlemmen Fredrik Nyberg, som med aldrig slocknande intresse från början till slut öfvervakat arbetet och anskaffat erforderligt material, hvilket mången gång åsamkat honom mycket besvär nämnas.

Festprogrgammet, inklusive teaterpjäsen En söndag på Amager, pågick till kl. 11 på kvällen, då dansen tog vid. Nettobehållningen af festen uppgick till 1 500 mk.
Vackert läge
Det nya föreningshuset är beläget på sluttningen af en skogsbacke öster om landsvägen till Köpbacka strax på andra sidan om Räfsby slätten. Från fasaden har man en härlig utsikt öfver leende ängar, lunder och vida åkrar och från krönet af höjden invid huset ser man ut öfver Lovisaviken och dess vackra stränder.
Byggnaden inrymmer en samlings- och festsal, 14 meter lång och 9 meter bred, tambur, kapprum, serveringsrum och kök. Alt arbete synes vara väl och prydligt utfördt, och föreningen har alt skäl att vara tillfreds med huset, hvilket väl motsvarar förenignens egna behov, ehuru vid större fester något större utrymme kunde vara önskligt, skrev ÖN 1906.
Görel Engström