Byaplan

Räfsby

Räfsby

Utveckla våra byar med en byaplan

En byaplan är en nedskriven text som beskriver hur det egna byasamhället skall utvecklas. Den består av såväl visioner som konkreta åtgärder och tidtabell. I en byaplan kan ingå byns historia, beskrivning av byn idag, byns styrkor, resurser, hot och svagheter samt framtidsvisioner och handlingsplan.

Köpbacka byaförening tog initiativ till  att sammankalla invånarna i Köpbacka med omnejd för att fundera på uppgörande av en byaplan. Den första byaplanen utkom i början av år 2005.

Byaverksamhet är spontan och lokal utvecklingsverksamhet bland invånarna i en by i syfte att öka bostadsområdets livskraft, invånarnas trivsel och att stärka byidentiteten.

Patuna

Patuna

Byaverksamheten för invånarna samman oberoende av yrke, ålder, kön, språk, partipolitisk ståndpunkt, fritidsintressen eller av om de är infödda, nyinflyttade eller fritidsinvånare. Byaverksamheten är ett exempel på lokal demokrati när den är som bäst.

Byaverksamheten har på olika håll varit initiativtagare i frågor som gällt vattenförsörjning, avloppsvattenhantering, snabba dataförbindelser eller förmedling av skötsel av småvägar, gårdskarlstjänster för byarna och sommarstugorna samt landskaps- och miljövård. Andra byar har deltagit i planeringen av infrastrukturen tillsammans med myndigheter eller organiserat service för åldringar. Allt fler kommuner har beviljat allmänna verksamhetsbidrag för byarna eller så har byarna utnyttjat projektfinansieringsmöjligheter vilka lett till konkreta åtgärder.

Det gäller då att deltagarna i en arbetsgrupp för utarbetande av byaplanen skall vara så mångsidig som möjligt. Alla invånargrupper skall representeras.

Vi letar nu efter intresserade invånare som vill vara med och utveckla sin by. En kan inte göra allt men alla kan göra något. Är du en av dem?

Den uppdaterade byaplanen 2005-2010 är under arbete och beräknas utkomma under våren 2010.