50 år sen inkorporeringen av Valkom

50 år sen inkorporeringen av Valkom 2 000 personer vaknade upp som nya stadsbor LOVISA.
Vid ingången av det nya året hade det gått 50 år sedan Valkom, Fantsnäs, Köpbacka och delar av Räfsby inkorporerades med Lovisa. På nyårsmorgonen 1957 vaknade drygt 2 000 personer upp som nya stadsbor och stadens total areal hade fördubblats.
Händelsen föregicks av en process som pågått i årtionden. Redan så tidigt som 1901 togs ett första initiativ till inkorporering. Emellertid förföll det och på 1920-talet framfördes ett nytt förslag till statsmakten. Förslaget förkastades 1929. Stadsfullmäktige i Lovisa gav sig inte och inkorporeringsfrågan utreddes grundligt 1934–1938. En ny anhållan gjordes till statsmakten i december 1934. I stadens ägo var redan hamnområdet, Trumpetas, Ny-Barsas och Lill-Baijars hemman i Räfsby, Köpbacka och Fantsnäs, cirka 600 ha.
Man motiverade sin anhållan med att området krävde en stadsplan, här fanns ett hundratal bebyggda tomter, staden uppbar trafik- och hamnavgifter på området och hamnen skulle framdeles behöva mera mark.
Pernå kommunfullmäktige och invånarna i Köpbacka, Räfsby och Fantsnäs var emot inkorporeringen, medan Valkomborna ställde sig positiva till en införlivning med Lovisa.
Det hände ofta att konflikter uppstod mellan arbetarbefolkningen i Valkom och bondebefolkningen i Köpbacka och Räfsby under 1900-talets första årtionden. Inte sällan trängde sig Valkomborna på då ungdomsföreningen i Köpbacka, HV i s.ö. Pernå, höll fester på sin lokal. De ställde till bråk och oreda. Missämjan var svår att komma över.
Under krigsåren skedde inga framsteg i frågan och 1944 meddelade statsrådet att den ”för närvarande” skulle förfalla. Fem år senare utsågs av inrikesministeriet vicehäradshövding Paul Hallvar till utredningsman och hans utredning förelåg i maj 1952 och fick ett mera positivt mottagande. Det krävde dock en del satsningar från stadens sida och att staten skulle överta och bredda järnvägen Lovisa – Lahtis.
1956 blev slutligen det år då inkorporeringen började ta fart på allvar.
Ett bakslag för Pernå
Vi citerar professor Olle Sirén ur Lovisa stads historia 1745 – 1995: Pernå kommun beslöt i januari 1956 att vidhålla sin inställning som kommunen tagit till utredningen 1952: Kommunen motsatte sig inkorporeringen ”på det bestämdaste”; dock kunde kommunen, om engång inkorporering måste ske, tänka sig avstå det egentliga Valkom samt de delar av Fantsnäs och Köpbacka som väntade på stads- eller byggnadsplanering, och där därför byggnadsförbud rådde.
Invånarna å sin sida fruktade den ökade kommunalskatten och ville heller ogärna bryta banden med sockengemenskapen. För kommunen betydde det ett betydande skattebortfall, cirka 30 procent.
Lördagen den 19 maj 1956 skrev ÖN om inrikesminister Ville Väyrynen besök i Valkomtrakten och Lovisa, för att på ort och ställe studera den aktuella inkorporeringsfrågan. På varvets (Rauma Repola) klubblokal träffade inrikesministern företrädare för Pernå kommun, Ragnar Nybom, styrelseordförande och Viljo Nygren, fullmäktigeordförande. Rubriken till artikeln löd: Inkorporeringen skall avgöras före 1.7. Minister Väyrynen sa bland annat att: om en gång de naturliga förutsättningarna finns tar regeringen ingen hänsyn till frågans politiska aspekter. Det var synnerligen klart besked
.
Ännu den 7 juni 1956 bordlade statsrådet inkorporeringsfrågan. I princip beslöt man dock att Valkomområdet samt Köpbacka och Fantsnäs byar i Pernå socken skulle införlivas med Lovisa stad från och med 1.1.1957 medan Räfsby skulle stanna kvar i Pernå. ”Slutgiltigt beslut fattas i mitten av nästa vecka”, skrev ÖN lördagen den 9 juni. Tidningen visste också berätta att regeringen först ville ha full klarhet beträffande råförhållandena i Fantsnäs innan det definitiva beslutet fattas. Och agrarministrarna ville ha klarare gränser beträffande endel jordbruksmarker som övergår till Lovisa.
Räfsby kvar i Pernå
Kommunstyrelsens ordförande Ragnar Nybom antog att beslutet blir att västra Räfsby stannar kvar i Pernå, möjligen också någon liten del av Fantsnäs. Stadsdirektör Helge Björklund i Lovisa var trots allt inte riktigt nöjd. Han ansåg att Räfsby bör vara med i det område som inkorporeras. ”Om någon tid behövs det område som lämnats bort och så måste man börja hela långdansen igen”, resonerade han.
Torsdagen den 14 juni fattade statsrådet sitt beslut. Av det aktuella området fick Pernå behålla endast den västra delen av Räfsby. Utom resten av Räfsby överförs till Lovisa Fantsnäs by med undantag för Korsvik och Virbäck samt Sarvlax by lägenheten Smed. Torsdagen den 28 juni kunde man i ÖN läsa att Pernå fullmäktige med rösterna 15–2 besvärar sig till Högsta domstolen över att delar av Räfsby och Fantsnäs inkorporeras. Friherre Ernst von Born och vicehäradshövding Henrik Ramsay befullmäktigades inlämna besväret. En kort tid härefter avled Ernst von Born efter en långvarig sjukdom.
I början av juli tillsatte Lovisa en kommitté för ekonomisk uppgörelse med Pernå. Statsrådet hade redan beslutat att Lovisa stad av Pernå kommuns oskiftade egendom får med tillgångar och skulder överta skolorna på området, nämligen Valkom nya finska folkskola och svenska folkskolan i Valkom och Köpbacka samt gamla finska folkskolan vilken använts som folkskola och rådgivningsstation, vidare Valkom sportplan med den tillhörig tomt samt byggnader och lösöre. Och att de elever i Räfsby som ville fortsätta sin skolgång i Lovisa fick göra det till självkostnadspris. Lärarna i de berörda skolorna fick bibehålla sina tjänster.
35 miljoners budgetökning
Stadsfullmäktige hade det här året att brottas med en budget som var betydligt större än tidigare års budgeter. Inkorporering och inflation gav en 35 miljoners ökning. Bland annat ökade undervisningsväsendets budget från 28,3 miljoner mk till 45,6 miljoner då staden hade tillförts tre nya skolor.
En relativt stor publik följde med budgetmötet i Lovisa fullmäktige i december 1956, bl.a. 30 gymnasieelever var närvarande. Inkorporeringsbudgetens slutsumma gick lös på 279 737 900 mk. Fullmäktigeordförande, vicehäradsh. Arvo Lindh pekade på en del stora arbetsuppgifter som väntade, främst i fråga on järnvägen, hamnen, inkorporeringsområdet, allt arbeten som kräver nit och framsynthet hos stadens fäder, sa Lindh.
Den ekonomiska uppgörelsen dröjde. Vid Pernåfullmäktiges möte veckan före jul redogjorde kommunsekreterare Olav Långström för uppgörelsen med Lovisa stad angående inkorporeringen. Han nämnde bland annat att den ekonomiska uppgörelsen blir klar att undertecknas först under våren. Dock senast inom juni månad. Också uppgörelsen i sociala frågor kommer att dröja, sa Långström. De personer vilka nu njuta socialvård av något slag inom Pernå kommun och bor i Valkom, skall åtnjuta vården på Pernå kommuns bekostnad också efter inkorporeringen. – Vad den allmänna uppgörelsen beträffar övergår alla offentliga byggnader med mera i Lovisa stads ägo. Pernå kommun donerar Valkom bibliotek till Lovisa, konstaterade han.
Kurt Gustafsson blev det nya, mindre Pernås nya fullmäktigeordförande. I sitt tacktal till de förtroendevalda sa han bland annat: Vi måste också ibland låta oss övertygas av andras sakliga argument och inte enbart hålla på det vi själva säger är rätt…Med gemensamma krafter skall vi av det mindre Pernå göra en kommun där invånarna är nöjda och med förtroende kan se upp mot de kommunala myndigheterna…
I Lovisa återvaldes Arvo Lindh till fullmäktigeordförande medan tidigare fullmäktigeordförande i Pernå, Viljo Nygren, blev första viceordförande. Pernå kommunstyrelses tidigare ordförande, Ragnar Nybom, invaldes i stadsstyrelsen.
Det dominerande antalet finskspråkiga och socialistiska invånare i Valkom gav motsvarande grupper i Lovisa ett välkommet tillskott. Väl medvetna om det här gjorde att Sfp i Lovisafullmäktige inte ställde sig enhälligt positiva till inkorporeringsfrågan under ärendets beredning. Vid det avgörande mötet i februari 1956 torde endast en sfp:are mera ha motsatt sig en inkorporering.
Lovisa stads invånare ökade därmed från 4 500 till 6 500 personer.
Källor:
Lovisa stads historia 1745 – 1995 av Olle Sirén
Tidningen Östra Nyland 1956
Åsikterna om införlivandet av Valkom, Fantsnäs, Köpbacka och Räfsby med Lovisa var delade. Inkorporeringsfrågan avgjordes i statsrådet den 14 juni 1956 och verkställdes 1 januari 1957.
Görel Engström