Kyläsuunnitelma

peltomaisemaKyläsuunnitelma on valmiiksi kirjoitettu teksti, joka kertoo miten omaa kyläyhteisöä voi kehittää. Se sisältää niin visioita kuin konkreettisia toimenpiteitäkin. Kyläsuunnitelmaan voi sisältyä kylän historiaa, katsaus kylän nykytilaan, kylän vahvuudet, resurssit, uhat, heikkoudet ja tulevaisuudenvisiot sekä suunnitelmat niiden toteuttamiseksi.

Kylätoiminta on spontaania kehitystoimintaa kylän asukkaiden kesken ja sen tarkoitus on lisätä kyläyhteisön elinvoimaa, asukkaiden viihtyvyyttä sekä vahvistaa yhteenkuuluvaisuuden tunnetta ja kyläidentiteettiä. Kylätoiminta on asukkaiden yhteistä toimintaa, joka on ammatista, sukupuolesta, kielestä, puoluepoliittisesta näkökannasta ja vapaa-ajan harrastuksista riippumatonta ja koskee niin vastamuuttaneita kuin vapaa-ajan asukkaita. Kylätoiminta parhaimmillaan on hyvä esimerkki paikallisdemokratiasta.

Kylätoiminta on usein toiminut aloitteena erilaisten yhteisten asioiden hoitoa kuten vesihuoltoa, jätevesiasioita, nopeita datayhteyksiä, kyläteiden hoitoa, talonmiestoimintaa talouksille ja kesämökeille sekä maisema- että ympäristön hoitoa koskevissa asioissa. Jotkut kylät ovat osallistuneet ympäristön suunnitteluun yhdessä viranomaisten kanssa tai järjestäneet vanhustenhuoltopalveluita. Yhä useammat kunnat ovat myöntäneet yleistä toimintatukea kylätoimintaan tai kylät ovat hyödyntäneet erilaisten projektirahoitusten mahdollisuuksia, jotka ovat johtaneet konkreettisiin toimenpiteisiin kyläyhteisöissä.

Kyläsuunnitelman 2005-2010 seurantaa ja päivitystä varten on perustettu työryhmä, joka tarvittaessa kutsuu koolle isomman kokouksen, johon voi osallistua kaikki kyläläiset riippumatta siitä, onko kyläyhdistyksen jäsen.

Päivitetty kyläsuunnitelma 2005-2010 on loppusuoralla.